.NET 7: Response’u built-in middleware ile önbellekleme — Output caching

Output caching nedir?

Output cache, bir mekanizma tarafından döndürülen içeriğin önbellekte tutulmasını hedefleyen bir caching yöntemidir. Web API’leriniz için düşünecek olursak bir endpoint’e gelen aynı request için döndürülen verinin her seferinde servis tarafından tekrardan edinilmesi beklenmeden önbellekten getirilmek için kullanılır.

Output caching middleware’ın temel implementasyonu

IServiceCollection üzerinden AddOutputCache extension metodu ile servislerinize ekliyorsunuz.
builder.Services.AddOutputCache();

app.MapGet("/notcached", () => DateTime.Now.ToString());

app.MapGet("/cached", () => DateTime.Now.ToString()).CacheOutput();
  • VaryByQuery
    VaryByQuery ile bir endpoint’e giden requestleri query parametresine göre önbelleğe almayı yönetebilirsiniz.
app.MapGet("/datetime", () => DateTime.Now.ToString()).CacheOutput(p => p.VaryByQuery("culture"));

 by the author.

--

--

https://halilkocaoz.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store